privacybeleid

POLITICA DE PRIVACITAT DE CAMPING ROCAGROSSA, S.L.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de Desembre i el Reglament 1720/2007 de 21 de Desembre, mitjançant el present escrit l’informem que les seves dades de caràcter personal estan ubicades en un fitxer denominat R.R.H.H., responsabilitat de CAMPING ROCAGROSSA, S.L.

1.-CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL: Com disposa l’article 10 de la Llei 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, els treballadors que intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal continguts en els fitxers de l’empresa, estan obligats al secret professional respecte dels mateixos, i al deure de guardar-los, obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzar les relacions amb el titular del fitxer, en el seu cas, amb el responsable del mateix.

Queda terminantment prohibit extreure documentació de l’empresa sense la explícita autorització del responsable del fitxer, així com qualsevol tipus d’operació que consisteixi en copia, transmissió de dades o difusió d’aquestes.

2.- CESSIO DE DADES: L’interessat TOESTEMMING gegevensoverdracht, per finalitats relacionades amb l’àmbit de prestacions laborals, i per ser destinatari de informació, noticies, que l’empresa consideri del seu interès a mes a mes de rebre felicitacions.

Igualment podran ser cedides les dades, per temes relacionat amb la prevenció de Riscos Laboral, Vigilància de la Salut, Contractació i gestió d’assegurances en relació al conveni col·lectiu de l’empesa, obtenció d’ajudes, gestions de la formació anual i l’entitat bancària on vostè indica que li transfereixin la nòmina.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindria efectes retroactius.

3.- En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el sota signant es compromet a comunicar-lo per escrit, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.

4.- Queda informat que els drets de cancel·lació, oposició, rectificació i modificació, poder ser exercitats en el següent domicili: Ctra. N-II, km. 665, CP 08370 de Calella Província de Barcelona.

També declaro entendre les presents clàusules i mitjançant la signatura manifesto la meva conformitat amb el contingut, i consisteixo expressament el tractament de las meves dades personals exposades en els termes abans esmentats.