Normes / Reglament

  1. REGLAMENT FEDERACIÓ CATALANA DE CÀMPINGS:

   FEDERACIÓ CATALANA DE CAMPINGS I C.V.

   (Associacions de Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona)

   REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

   Art. 1. Tota persona que s'inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir el present reglament i altres disposicions contingudes en la legislació vigent (O.11 / 7 / 86.-Art.30.1)

   Forma part de l'est reglament tota disposició particular del Càmping que sigui exposada públicament.

   Art. 2. Només s'admetrà l'entrada a aquelles persones que proveïdes de l'equip mínim necessari, vagin a practicar l'activitat d'acampada. No s'admetrà l'entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat que expressament es responsabilitzi de la conducta del menor. (O.11 / 7/86-art. 30.2 i 31).

   No s'admetrà l'entrada a qui siguin deutors a l'Empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports no s'hagin fet efectius en el seu dia.

   Art. 3. L'admissió d'animals domèstics és facultativa de cada Càmping. En cas de ser admesos, hauran d'atenir a totes les disposicions particulars establertes al respecte, especialment les relatives a les races potencialment perilloses, mostrar la documentació exigible, tant governativa com sanitària i tenir-los permanentment lligats, sent els propietaris els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar. (L.10 / 1999-30 / 07/99).

   Art. 4. El client haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació que, a criteri de la direcció del Càmping, sigui suficient i signarà els documents necessaris per al seu registre. (O.11 / 7/86-art.32).

   Art. 5º.- Les tarifes vigents són les exposades en el cartell oficial. Els preus s'aplicaran per jornada d'acord al nombre de pernoctacions. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Com a mínim es meritarà una jornada i les sortides posteriors a les 12 hores suposaran una jornada més. (O.11 / 7/86-art.28.2).

   Art. 6º.- La ubicació de botigues, caravanes i altres vehicles haurà de realitzar durant les hores d'obertura del Càmping i en les places que s'assignin.

   Art. 7. La connexió elèctrica s'ha de sol·licitar en el moment de la inscripció.

   Art. 8º.- Qualsevol servei prestat pel Càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent té caràcter d'absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació total o parcialment, en qualsevol moment.

   Art. 9º.- Es recomana el menor ús possible de vehicles dins del càmping, limitant la seva velocitat a 10 km / h. No es permet l'ús esportiu, d'esplai o pràctiques de conducció de cap classe de vehicles, especialment els de motor sent l'infractor d'aquesta norma responsable civil o criminal de qualsevol accident.

   Art. 10. No es permet l'entrada a persones no allotjades al càmping.

   Art. 11º.- Les hores de silenci seran des de les 24,00. a les 07,00 h. Durant aquestes, el client evitarà tota mena de sorolls o veus i regularà els aparells sonors i d'enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Queda prohibida la circulació de vehicles, a excepció d'emergències prèviament autoritzades.

   Art. 12º.- Obligacions.

   1. a) Sotmetre a les normes particulars de la Direcció del Càmping encaminades a mantenir l'ordre i el bon funcionament del mateix.
   2. b) Respectar la vegetació existent, evitant les accions o l'ús d'elements que la malmetin.
   3. c) Respectar les instal·lacions en general utilitzant adequadament i deixant-les en condicions per a un nou ús, fins i tot els espais ocupats per les botigues cuidant de fer desaparèixer qualsevol moviment de terra que hagin realitzat.
   4. d) Observar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant si és possible, en consideració a les particularitats de l'activitat de càmping.
   5. e) Comunicar a la Direcció del Càmping els casos de malaltia contagiosa.
   6. f) Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, dipositant-les en els recipients que hi ha amb aquesta finalitat.
   1. g) Pagar puntualment els serveis utilitzats d'acord a les tarifes i condicions establertes.
   2. h) Abandonar el càmping amb tots els estris al final de l'estada contractada.
   3. i) Disposar d'un extintor individual contra incendis.
   4. j) Disposar d'assegurança de responsabilitat civil a tercers.
   5. k) Disposar dels corresponents permisos de gas butà o propà.
   6. l) Adoptar les degudes precaucions per a la seguretat de les seves pertinences i valors.

   Art. 13º.- Prohibicions.

   1. a) Pertorbar el descans dels altres campistes durant les hores de silenci.
   2. b) Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar els altres.
   3. c) Encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, llevat de cuinetes de gas butà o barbacoes amb carbó, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat.
   4. d) Introduir animals que no hagin estat autoritzats.
   5. e) Estar en possessió de qualsevol tipus d'arma ú objecte que puguin causar accidents.
   6. f) Abandonar residus fora dels recipients destinats a això.
   7. g) Introduir persones no allotjades al càmping sense autorització de la Direcció.
   8. h) Estendre roba en llocs no autoritzats o on puguin causar molèsties als altres.
   9. i) Instal·lar tanques, tanques o tendals en les parcel·les, així com qualsevol altre element pel qual no s'hagi obtingut prèvia autorització.
   10. j) Realitzar qualsevol classe d'actes que puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte del càmping.

   Art. 14º.- No es permet deixar tendes o caravanes sense ocupants, excepte expressa autorització de la Direcció del Càmping.

   Art. 15º.- En cas d'impagament o abandonament, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d'acampada a un nou emplaçament fora de la zona d'acampada sense les condicions de seguretat que s'ofereixen al càmping, per deixar la parcel·la lliure i expedita.

   Art. 16º.- Llevat pacte d'altres condicions, el termini per al pagament de les quantitats meritades per estades o serveis venç al final de la jornada (12 hores). En conseqüència, en tot moment es podrà exigir del client el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials, a criteri de la Direcció, es podrà demanar el pagament per avançat.

   Art. 17º.- El campista que contravinga algun aspecte d'aquest Reglament serà convidat a abandonar el Càmping i si no ho fa voluntàriament, serà expulsat pel director, qui està oficialment facultat per a això, requerint si és necessari, l'auxili de les forces de l'ordre públic. (O.11 / 7/86-art.30.2)

   Art. 18º.- L'Empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol tipus que puguin ser víctimes els campistes i els seus béns. Tampoc es respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinences, incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l'empresa.

   Art. 19º.- El client, pel sol fet d'inscriure al Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior i totes les altres normes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l'article 1er.

còpia de l'assegurança que ofereix el càmping:

  • SANCHEZ-PLANAS ASSEGURANCES, S.C.P. Mayor de Sarria, 61 – 08017 BARCELONATel. 93 252.52.10 – Fax. 93.252.52.12 E. mail: asanchez@segurosbilbao.comCOBERTURES ASSEGURANÇA CARAVANES I MÒDULS (A Instal·lacions Càmping ROCA GROSSA) SEGUR COL·LECTIUINCENDIGARANTIES: Danys materials produïts per Incendi, Explosió i Rayo. Medidasde extinció i salvament secundaris. Despeses que s'ocasionen per Salvament, Desenrunament i Inhabilitación.Valor unitari per caravana 7.000 € (Incloent contingut, avanç i cuina)

   NO EXTENSIUS

   NO queden coberts els danys produïts per sinistres de la naturalesa (pluja, vent, pedra i neu), ni actes vandàlics

   ROBATORI

   GARANTIES: Danys materials (Desaparició, Destrucció o Deteriorament) dels béns assegurats a conseqüència del robatori i / o espoliació. Despeses per a la reparació de desperfectes MÀXIM 1.500 € VALOR CONTINGUT: 1.400 €

   EXCLUSIONS CONCRETES PER AQUEST RISC DE ROBATORI:

   • Aparells de Ràdio. Ràdio-cassettes. Equips de música. Televisors. Videos. Càmeres

   fotogràfiques i de vídeo.

   • Bicicletes. Canyes de pesca. Raquetes, etc.

   • Objectes de valor com ara: Pells. Joies i joies. Objectes d'or i plata. Metàl·lic

   i xecs.

   RESPONSABILITAT CIVIL GARANTIES:

   Danys materials (límit per sinistre i anualitat) 300.000 € (Franquícia 150 €) Danys corporals 90.000 €

   Responsabilitat davant de tercers derivada únicament i exclusivament de la propietat de les Caravanes en la situació del risc (amb exclusió de qualsevol altra que pogués correspondre).

   Tindran la consideració de tercers els campistes i les instal·lacions del mateix Càmping.

   VIDRES

   Finestres metacrilat o similar 900 €

descàrrega mapa i preus:

informació útil 2017:

RECEPCIÓ:
Oberta tots els dies de 9:30 a 20 h.
Durant la temporada alta de 8 a 21:00
Telèfon 0034 937691297
Fora d'horari oficina 0034 628598873
La nit Durant (NOMÉS EMERGÈNCIES) 21:00-08:00 tel. 0034 606766840
CONTROL D'ACCÉS: El càmping disposa d'un control d'accessos amb lectura de matrícules.
pari el seu vehicle al STOP davant de la barrera i el sistema li obrirà automàticament. si el sistema no ha llegit la seva matrícula no utilitzeu el clàxon, retrocedeixi 3 metres i torni a aturar-se de nou en el STOP pintat a terra. si al segon intent no s'obre la barrera dirigiu-vos a recepció.
CIRCULACIÓ DE VEHICLES: No està permès circular pel càmping des de les 24H fins les 7h.si han de sortir després de les 24h.
Bicicleta prohibit circular, skate ...
El no complint d'això recaurà en responsalblidad dels pares o tutors.
SILENCI: Entre les 24:00 i les 8h.
RESTAURANT-CAFETERIA : Obert cada dia.
Durant juliol i agost: obertura de 8:00 a 24:00.
La resta de temporada de 9 a 20.
Snack Bar PISCINA : És a la zona de la piscina amb unes fantàstiques vistes, aquí pot menjar plats combinats, entrepans, pollastre a l'ast, begudes i gelats.
Obert tots els dies des d'1 de maig fins a 15 setembre.
Al juliol i agost hi ha dos nits que s'obre per a espectacle de 9 a 23:30
PISCINA: Piscina de 25m per 12m i una altra de petita de 10 per 5M.
Disposa de socorrista i hamaques gratuïtes
Animació a l'aigua al juliol i agost, consultar calendari a recepció.
Oberta de l'1 de maig al 25 de setembre.
Horari durant la temporada alta de 9 a 19:00
INTERNET: En el bar de l'entrada hi ha ordinadors que funcionen amb monedes.
De l'1 d'abril al 30 de setembre de 9 a 21:00
WIFI: es disposa de connexió sense fils en parcel · les i bungalow.
1 hora dia 8 abril 1 € 14,90 € 14 € 7 Dies Dies Dies 30 24,90 € 29,90 € 120minutis (30dies) 8 € 500 minuts (60 Dies) 17,90 € 1000minutos (60 dies) 24,90 € .
SUPERMERCAT: aquí podrà trobar tot el necessari per cobrir les seves necessitats durant la seva estada al càmping
Obert tots els dies, durant el juliol i agost de 8 a 21
Resta de temporada de dilluns a divendres de 9 a 14, dissabtes i diumenges de 8:30 a 15 i de 17 a 20.
Si durant la temporada baixa el troba tancat en horari d'obertura, sol · licitin l'accés al cambrer del restaurant.
PARC INFANTIL: Hi ha 2 un a l'entrada del càmping i un altre a la zona de la piscina
SANITARIS: 10 blocs sanitaris repartits pel càmping amb aigua calenta de les 7:00 a les 24:00. a més tenim 3 blocs més reforç o proximitat.
De banyeres per nadons (veure pla d'acampar).
BUGADERIA: Disposem de rentadores.
Poden adquirir les fitxes a recepció.
ESTACIÓ DE SERVEI PER AUTOCARAVANES:
Servei gratuït a l'entrada del càmping (preguntar a recepció)
WC QUÍMICA: Disposem de 4 punts de buidatge. Veure plànol càmping.
MASCOTES: A recepció els regalaran bosses per a la recollida dels excrements.

La recàrrega de la bateria: recarregueu la bateria de la seva càmera, ordinador, etc.

Animació: programa d'animació infantil als mesos de juliol i agost.
Per les nits 3 dies a la setmana flamenc, ball o espectacles.
Consultar calendari a la cartellera o en recepció.
RESIDUS: separi els residus i dipositeu en els contenidors. els de vidre, paper, plàstic estan a l'entrada del càmping.
No llencem plàstics ni altres residus sòlids com tampons, compreses o bastonets per les orelles al vàter, ja que dificulten la depuració de les aigües.
CAIXA FORTA: Disponible a recepció.
CORREU: Servei de recollida diari.
CONGELADOR: disponible a recepció, servei gratuït (per l'aigua o barres de gel)
NEVERES: lloguer de neveres mínim 3 dies, preu diari 6 €.
AIGUA: Tota l'aigua és potable
ELECTRICITAT: les preses en els bungalow o banys és de 220W.
El preu és de 8,00 € per dia 6A
BARBACOES: Es permeten sempre que no ho prohibeixi la Generalitat i / o els mossos.
Sempre es faran amb carbó.
OBJECTES PERDUTS: si han estat trobats per algun treballador o client els trobarà a recepció.
ROBATORI: El càmping no es responsabilitza dels objectes de valor no dipositats a recepció.
PARCEL BUNGALOW EL CONTRACTE : Un cop iniciada l'estada, s'han d'abonar tots els dies estipulats encara en cas de marxar abans del que s'ha pactat.
HORARI D'ACAMPADA: DE 12H A 12H
HORARI DE BUNGALOW: D'14H A 10H mínim 2 nits i al juliol i agost 7 nits
TELÈFON:
RECEPCIÓ 0034 937691297 - 0034 628598873
VIGILANT NIT 0034 606766840
Emergència: 112
TAXI : 676288288

Ajudi'ns a millorar: en recepció trobareu qüestionaris de qualitat que us permetrà entrar a la bústia de suggeriments.